Έξυπνη μεταποίηση – Ταμείο Ανάκαμψης αίτηση: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Συνολικά 73 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις θα «μοιράσει» το πρόγραμμα για την «Έξυπνη Μεταποίηση», οι αιτήσεις για το οποίο ξεκίνησαν στις 7 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιδοτήσεων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 (Ελλάδα 2.0) και το οποίο αφορά σε επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 ευρώ έως 6.000.000 ευρώ. Στόχος του είναι η στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στη ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

ravo

Οι τομείς τεχνολογίας

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι: Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis).
Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κ.λπ. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Οι δαπάνες που δικαιολογούνται είναι για: μηχανολογικό εξοπλισμό, κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G, εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου, ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT, υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

raptomixani

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ειδικότερα: Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δραστηριότητες:

Βιομηχανία Τροφίμων (ΚΑΔ: 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9)
Ποτοποιία (ΚΑΔ 11)
Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Δερμάτινα Είδη (ΚΑΔ 13, 14, 15)
Βιομηχανία Ξύλου – Χαρτοποιία – Εκτυπώσεις (ΚΑΔ 16, 17, 18)
Χημική Βιομηχανία – Φάρμακα – Πλαστικά (ΚΑΔ 20, 21, 22)
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΚΑΔ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
Κατασκευή Επίπλων και άλλων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 31, 32)
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33)
Υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών (ΚΑΔ 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12)
Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics (ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03)
Eκδόσεις (ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1)
Τεχνικές Αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2)
Δραστηριότητες Συσκευασίας (ΚΑΔ 89.92)

xiloyrgos

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα υποχρεωτικά για την αξιολόγηση της πρότασης δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτηση τους έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023 στις 13:00 και μπορούν να βρουν το Έντυπο Υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της παρούσας Πρόσκλησης στους παρακάτω συνδέσμους:

του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr)
της ΓΓΒ (http://www.ggb.gr)
της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ (http://eysed.gge.gov.gr/)
του ΟΕΕ (https://oe-e.gr/)
του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/)

Ενώ για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (OEE), Mητροπόλεως 12, Aθήνα, Τ.Κ.: 105 63, τηλ. κέντρο: 213- 2141800, email: [email protected], και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Νίκης 4, 10563, Αθήνα, τηλ. 210-3291200, email: [email protected] Υποβάλλεται έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσότερων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν μήνα πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

xilourgos

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ