ΑΣΕΠ νέες προκηρύξεις 2021 – πανεπιστήμιο Πατρών: Δείτε την ανακοίνωση

ΑΣΕΠ νέες προκηρύξεις 2021 – πανεπιστήμιο Πατρών: Προσλήψεις 90 ατόμων, με δωδεκάμηνη σύμβαση, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.

Η ζητούμενη ειδικότητα στην προκήρυξη, που επισυνάπτεται παρακάτω, αφορά την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), για συνολικά 90 εργάτες καθαριότητας. Οι προσληθφέντες θα εργαστούν στις έξι περιοχές που έχει Τμήματα το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα.

Κοπέλα ποδήλατο

Δείτε ακόμη: Ξεχάστε το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ όπως το ξέρουμε

Για την υποβολή αίτησης δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αλλά απαιτείται εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στον τομέα καθαριότητας. Οι συμβάσεις που θα συνάψουν οι επιτυχόντες με το Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχουν δωδεκάμηνη διάρκεια με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κόσμος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών,
Τ.Κ.: 265 04 Ρίο – Πάτρα,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
υπ’ όψιν κ.κ. Ε. Καράμπαλη, 2610/997.606 ή Π. Γαλάνη, 2610/969.076.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ποδήλατο

Κριτήρια κατάταξης υποψηφίων

  • Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
  • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
  • α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994
  • β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα
  • Αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50%
  • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Άνδρας ποδήλατο

Πανεπιστήμιο Πατρών (προκήρυξη)

Δείτε ακόμη:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ