ΑΣΕΠ: Οι προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ – Οριστικοί πίνακες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της Προκήρυξης 6E/2021 (ΦΕΚ.56/22.10.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Θετικές Επιστήμες», (κωδικός θέσης: 10003).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον οριστικό πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τους οριστικούς πίνακες ΕΔΩ.

Αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται με κατάθεση αυτών στη Γραμματέα της Επιτροπής (Κεντρική Υπηρεσία ΑΣΕΠ, Πουλίου 6, 1ος όροφος, γραφείο 115) ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στην Επιτροπή Επιλογής (Επιτροπή Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, υπ΄αριθμ 104/2022, για τον κωδικό θέσης 10003, Πουλίου 6, 115 23 Αθήνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4765/2021. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θεραπείας αρχίζει την 12η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 23η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ